Willem Barentsz.

De heenreis

De schepen van Willem Barentsz. en Rijp op weg naar `T Vlie
De schepen van Willem Barentsz. en Rijp op weg naar `T Vlie…`Den 10.Mey des jaers 1596. zijnse van Amsterdam gheseilt ende quamen den 13. int vlie`….

 

img_0004
Wachten op goede wind bij Vlieland, mei 1596…

 

afb-willem-barents4
De ontdekking van Spitsbergen…`Den 19.Junij sagen wy wederom landt. Doen namen wy der Sonnen hooghde/ en bevonden dat wy waren op des Poolshooghde van 80.grad. 11.minuten. Dit landt was seer groot/ ende wy seijlden dae by heenen westelijck aen totte 79.graden ende een half/ daer wy een goede reede vonden/ ende conden niet naerder het landt comen/ vermidts de windt n.o.waeyde/ recht van ´tlandt af/ ende die Bay streckte recht noorden ende zuyden in zee`…

 

img_0005
`Den 21.junij wierpen wijt ancker inden grondt op 18. vadem voort landt, ende wy ende Jan Cornelisz.(Rijp) volck voeren aende westzyde van´t landt, en haelden daer ballast`…

 

 

img-4
`…en doen wy met de ballast wederom aen´t boort quamen, sagen wy een witten Beyr na ons schip swemme, daer deur wy van ons arbeyt af stonden, en vielen te boot,en Jan Cornelissens volck mede, en royden beyden nae den Beyr toe, en onderschepten hem de wegh, en dreve hem van´t landt af. Hy swom ter zeewaert in, ende wy royden hem na`…

 

afb-willem-barentsz-spitsbergen

 

 

 

img_0007-2
Het verkennen van de baai op Spitsbergen…`Wy royden met onse schuijt wel een mijl te landtwaert in, daer was een goede haven, ende steeckgrondt, aende oostzyde wast sandtgrondt. Wy wierpent loot en daer was diepte 16.vadem, ende daer nae 10.ende 12.vadem. Ende al voort royende bevonden wy dat aende oostzyde twee Eylanden waren, die haer oost inde zee streckte. Aende westzyde wasser mede een geweldighen inham, en ´tleeck wel mede een Eylandt te zijn. Doen royden wy voort aen´t Eylandt dat inden midden lach, ende vonden daer veel eyeren van Rotgansen, die wy opt nest sagen sitten, ende haer daer van jaeghden, die daer riepen, Rot,rot,rot, ende smeten een Gans met een steen doodt, die wy coockten ende aten, met wel 60. eyeren die wy mede scheep brachten, ende quamen den 22. wederom tscheep.`…

 

 

 

Geef een reactie